Salgs- og leveringsbetingelser

Se hvad du kan forvente, når du handler hos os

Her kan du læse Baden-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser


1 Salgs- og leveringsbetingelsernes anvendelsesområde

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Baden-Jensen A/S ("Baden-Jensen"), medmindre andet er skriftligt aftalt med Baden-Jensen.

1.2 Betingelserne udgør en integreret del af den aftale, du som kunde ("Kunden") indgår med Baden-Jensen ("Aftalen") om levering af produkter, software og/eller serviceydelser, herunder også produkter, software og serviceydelser som måtte blive leveret fra eller via en tredjepart (samlet "Ydelserne").

2 Tilbud og mellemsalg

2.1 Hvis tilbuddet ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet som udgangspunkt, såfremt accept ikke er kommet frem til Baden-Jensen senest 2 uger fra datoen for tilbuddet blev afsendt.

2.2 Aftalen er endeligt indgået, når accept af tilbuddet er kommet frem til Baden-Jensen. Baden-Jensen er berettiget til at tilbagetrække tilbuddet, indtil Kundens accept modtages, og indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte.

3 Priser og leveringsbetingelser

3.1 Alle priser angives – medmindre andet skriftligt fremgår af tilbuddet – i danske kroner (DKK) og eksklusive moms samt andre gældende skatter og afgifter. Baden-Jensen opkræver de til enhver tid gældende og relevante skatter og afgifter. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af forøgede omkostninger for Baden-Jensen, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, fragter mv. vedrørende den aftalte leverance.

3.2 Levering af produkter sker Ab fabrik (Ex Works) iht. Incoterms, enten fra Baden-Jensens adresse i Kolding eller i Ballerup, uanset om Baden-Jensen selv eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale, står for levering af de købte produkter til Kunden.

3.3 Den angivne leveringstid regnes fra ordremodtagelsesdagen. Kunden accepterer, at leveringstiden er fastsat af Baden-Jensen efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse. Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 14 arbejdsdage således i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelse over for Baden-Jensen.

4 Betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet specifikt fremgår af fakturaen, skal betaling ske senest netto 8 dage efter fakturadatoen. Kunden er ikke berettiget til at modregne skyldige beløb overfor Baden-Jensen, som ikke er skriftligt anerkendt af Baden-Jensen, og Kunden har ikke ret til at tilbageholde hele eller dele af købesummen på grund af modfordringer eller krav af nogen art.

4.2 Såfremt levering udskydes på grund af Kundens forhold (fordringshavermora), er Kunden – medmindre Baden-Jensen skriftligt meddeler Kunden andet – forpligtet til at foretage enhver betaling til Baden-Jensen, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Ved forsinket eller manglende betaling, er Baden-Jensen berettiget til at opkræve rente på op til 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og indtil fuld betaling er sket.

5 Produktspecifikationer, dokumentation, reklamation mv.

5.1 Baden-Jensen kan uden varsel foretage ændringer i de aftalte produktspecifikationer, såfremt dette ikke i væsentlig grad forringer eller ændrer produkternes funktionalitet som forudsat i aftalen. Det bemærkes i denne forbindelse, at Baden-Jensen ikke stiller nogen garanti eller tilsikring for, at produkterne er egnede til at imødekomme Kundens specifikke behov, udover hvad der på forhånd måtte være drøftet eller aftalt skriftligt mellem parterne.

5.2 Tegninger, specifikationer og anden dokumentation, som er udleveret af Baden-Jensen i forbindelse med Aftalen, forbliver Baden-Jensens ejendom og må ikke videregives til tredjemand uden skriftlig accept fra Baden-Jensen eller i øvrigt bruges til andre formål end den forudsatte brug, som var baggrund for udleveringen af dokumentationen til Kunden.

5.3 Kunden er ansvarlig for senest 8 dage efter modtagelse af købte produkter at foretage en sådan undersøgelse af produkterne, som almindelig forretningsbrug kræver.

5.4 Reklamation

5.4.1 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks efter manglen er blevet konstateret eller burde være blevet opdaget, dog senest 6 måneder efter levering er sket, give Baden-Jensen skriftlig meddelelse herom, samt en beskrivelse af manglens karakter og omfang. Såfremt Kunden ikke reklamerer som anført i dette pkt. 5.4, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende over for Baden-Jensen. Baden-Jensen vil efter eget valg yde afhjælpning eller omlevering af eller foretage tilbagebetaling af købesummen for de konkrete mangelfulde produkter, som Kunden har reklameret rettidigt over i overensstemmelse med dette pkt. 5.4.

5.4.2 Har Kunden ikke senest 6 måneder efter leveringreklameret i overensstemmelse med dette pkt. 5.4, kan Kunden ikke senere gøre mangler gældende over for Baden-Jensen. For dele af et produkt, som efter levering måtte være udskiftet eller repareret som led i afhjælpning eller omlevering, gælder de samme rettigheder og forpligtelser for så vidt angår reklamation. Det vil sige, at Kunden kun kan gøre mangler gældende for sådanne dele i en periode på op til 6 måneder efter udskiftning, reparation eller lignende er foretaget. Baden-Jensens mangelsansvar kan dog under ingen omstændigheder udstrækkes til at gælde længere end 1 år efter den oprindelige leveringsdato for nogen del af det solgte produkt eller senere udskiftede eller reparerede dele.

5.5 Hvis Kunden har foretaget forandring af eller anden form for indgreb i det solgte produkt uden forudgående skriftlig aftale med Baden-Jensen, bortfalder Kundens mulighed for at gøre mangler gældende over for Baden-Jensen.

5.6 Kunden er selv ansvarlig for at sætte sig ind i og følge Baden-Jensens og enhver relevant underleverandørs produktbeskrivelser og brugsanvisninger, inden de købte produkter tages i brug. Såfremt Kunden er det mindste i tvivl om den korrekte brug, skal Kunden rette forespørgsel til Baden-Jensens Kompetence Center herom.

5.7 Kunden bærer selv ansvaret for, at de solgte produkter opfylder og anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende miljøregler og andre offentligretlige regler, og Baden-Jensen bærer ikke ansvaret for, om de leverede produkter og brugsanvisninger indeholder en korrekt eller fyldestgørende beskrivelse af disse regler, som i vidt omfang er afhængig af den konkrete brug, som Kunden gør af produktet.

6 Ansvar og ansvarsbegrænsninger

6.1 Baden-Jensen stiller ingen garanti eller tilsikring vedrørende Kundens brug eller anvendeligheden af Ydelserne, og enhver brug sker således på Kundens eget ansvar og for Kundens egen risiko.

6.2 Baden-Jensen er under ingen omstændigheder ansvarlig over for Kunden for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tab af fortjeneste eller forventet fortjeneste tab eller beskadigelse af data mv. Baden-Jensen er i øvrigt ikke ansvarlig for andre økonomiske tab, omkostninger til internt tidsforbrug eller omkostninger til tredjemand for dækningskøb eller mangelsudbedring, der ikke på forhånd er skriftligt godkendt af Baden-Jensen.

6.3 Produktansvar: Baden-Jensen er ansvarlig i henhold til dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. Derudover fraskriver Baden-Jensen sig ethvert produktansvar i videst muligt omfang.

6.4 Baden-Jensens samlede erstatningsansvar under hele Aftalen, er begrænset til det laveste af (i) et beløb svarende til Aftalens værdi (hvorved forstås den samlede pris, som Kunden skal betale under den pågældende ordre, hvoraf kravet udspringer), eller (ii) DKK 50.000.

6.5 Erstatningskrav skal fremsættes over for Baden-Jensen senest 12 måneder efter tidspunktet for den skadevoldende begivenhed. I modsat fald bortfalder erstatningskravet.

6.6 Force Majeure: Baden-Jensen er ikke ansvarlig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, som direkte eller indirekte skyldes Force Majeure, eller for skade mv., som er en direkte eller indirekte følge af Baden-Jensens forsinkelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser på grund af Force Majeure. I tilfælde af Force Majeure udskydes leveringstiden med den tid, som Force Majeure-situationen varer. Hvis leveringsdatoen forsinkes mere end 2 måneder på grund af Force Majeure, er begge parter imidlertid berettiget til uden varsel at ophæve Aftalen for de Ydelser, som er påvirket af Force Majeure, og refundere eventuel foretagen betaling for de Force Majeure-påvirkede Ydelser til Kunden. Uanset om Aftalen er ophævet på grund af Force Majeure, vil ingen af parterne være erstatningsansvarlige overfor den anden som følge af Force Majeure-begivenheden. Ved Force Majeure forstås i denne sammenhæng forhold, som ligger uden for Baden-Jensens rimelige kontrol, herunder men ikke begrænset til krig og andre uroligheder, omfattende epidemier og sundhedskriser som eksempelvis COVID19, naturkatastrofe, strejke, lockout og andre arbejdskonflikter, brand, skade på produktudstyr, lov- og myndighedsindgreb, import- og eksportreguleringer, strømafbrydelser og cyberangreb (som ikke kunne være forhindret ved implementering af sædvanlige foranstaltninger), mangel på transportmidler, vareknaphed, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, internetoperatør mv.

7 Returnering af produkter

7.1 Baden-Jensen er kun forpligtet til at tage imod returprodukter efter forudgående skriftlig aftale med Kunden.

7.2 I de tilfælde, hvor Kunden er berettiget til at ophæve Aftalen, eller såfremt et produkt returneres til Baden-Jensen med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal produktet fremsendes til Baden-Jensen i ren og ubrudt emballage og for Kundens egen risiko. Baden-Jensen betaler rimelige udgifter til sædvanlig fragt af sådan returnering for produkter, som lider af en mangel.

8 Brug af underleverandører

8.1 Baden-Jensen kan helt eller delvis benytte underleverandører i forbindelse med levering af Ydelserne. Hvis der gælder særlige vilkår for Ydelser, som leveres via en underleverandør, vil Baden-Jensen orientere Kunden herom, og Kundens køb og en eventuel licens er betinget af Kundens accept af disse særlige vilkår.

9 Lovvalg og værneting

9.1 Alle tvister mellem Baden-Jensen og Kunden er undergivet og skal afgøres i henhold til dansk ret. Der skal dog ses bort fra dansk rets internationale privatretlige regler. Alle sådanne tvister, som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal afgøres af de almindelige domstole med byretten ved Baden-Jensens hjemting som retten i første instans. Denne bestemmelse forhindrer ikke parterne i at anvende midlertidige retsmidler (fx fogedforbud) i henhold til de almindelige regler i den gældende lovgivning.

Version april 2021