Salgs- og leveringsbetingelser for Baden-Jensen A/S
1.0 Salgs- og leveringsbetingelsernes anvendelsesområde.

1 .1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra Baden-Jensen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved Retten i Glostrup som første instans eller ved købers værneting, såfremt Baden-Jensen måtte vælge dette.

2.0 Tilbud og mellemsalg.

2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver Baden-Jensen tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Baden-Jensen senest 2 uger fra tilbuddets dato.

2.2 Indtil købers accept er kommet frem til Baden-Jensen, er Baden-Jensen berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for køber bortfalder. Baden-Jensen vil efter acceptens fremkomst til Baden-Jensen skriftligt meddele køber, såfremt tilbuddet er bortfaldet.

3.0 Pris, levering og forsinkelse.

3.1 Alle priser er eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af forøgede omkostninger for Baden-Jensen, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, fragter mv. vedrørende den aftalte leverance.

3.2 Leveringen sker ab fabrik enten fra Baden-Jensens adresse i Kolding eller i Ballerup, uanset om Baden-Jensen ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber.

3.3 Leveringstiden regnes fra ordremodtagelsesdagen. Leveringstiden er fastsat af Baden-Jensen efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 arbejdsdage på grund af Baden-Jensens forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelse over for Baden-Jensen.

3.4 Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Baden-Jensen er i en situation som angivet i pkt. 7 .3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

4.0 Betalingsbetingelser.

4.1 Betalingen skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag i henhold til Baden-Jensens til enhver tid gældende betalingsvilkår, som kan fås udleveret ved henvendelse til Baden-Jensen. Køber er ikke berettiget til at modregne i fakturaen med eventuelle krav mod Baden-Jensen, som ikke er skriftligt anerkendt af Baden-Jensen, og køber har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4.2 Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber - medmindre Baden-Jensen skriftlig meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Baden-Jensen, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdagen, er Baden-Jensen berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fraforfaldsdag med p.t. 1,5 % pr. påbegyndt måned.

5.0 Produktspecifikationer og produktændringer.

5.1 Baden-Jensen forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte produktspecifikationer.

5.2 Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Baden-Jensen før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Baden-Jensens ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

6.0 Mangler, reklamation samt produkt- og brugsanvisninger.

6.1 Ved levering skal køber straks, og senest inden 8 dage fra varens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

6.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget, give Baden-Jensen meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

6.3 Efter Baden-Jensens valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret.

6.4 Sker afhjælpningen eller omleveringen i henhold til pkt. 6.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

6.5 Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Baden-Jensen, kan køber ikke senere gøre den gældende. For dele, der er udskiftet eller repareret jf. pkt. 6.3., påtager Baden-Jensen sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum af 6 måneder, dog således at Baden-Jensens mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år efter den oprindelige leveringsdato.

6.6 Forandring af eller indgreb i det solgte uden Baden-Jensens skriftlige samtykke fritager Baden-Jensen for enhver forpligtelse.

6.7 Køber skal nøje sætte sig ind i de af Baden-Jensen og dennes underleverandørs givne produkt- og brugsanvisninger inden brugen og er forpligtet til nøje at følge disse. Såfremt køber er det mindste i tvivl om den korrekte brug, skal køber rette forespørgsel til Baden-Jensens tekniske afdeling herom.

6.8 Køber bærer selv ansvaret for, at de solgte produkter opfylder og anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældendemiljøregler og andre offentligretlige regler, og Baden-Jensen bærer ikke ansvaret for, om de leverede produkter og brugsanvisninger indeholder en korrekt eller fyldestgørende beskrivelse af disse regler, som i vidt omfang er afhængig af den konkrete brug, som køberen gør af produktet.

7 .0 Ansvarsbegrænsning.

7 .1 Et eventuelt erstatningskrav mod Baden-Jensen kan aldrig overstige DKK 1 million.

7 .2 Baden-Jensen hæfter ikke for driftstab, tabt fortjeneste eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder andre økonomiske konsekvenstab, der måtte opstå som følge af forsinkelse, mangler ved det solgte eller mangelfuld rådgivning.

7.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Baden-Jensen, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Enhver omstændighed, som Baden-Jensen ikke er herre over, herunder fx arbejdskonflikter af enhver art, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes lignende omstændigheder.

8.0 Returnering.

8.1 Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig accept fra Baden-Jensen.

8.2 I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Baden-Jensen med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Baden-Jensen i ren og ubrudt emballage og for købers risiko, medens Baden-Jensen betaler normale udgifter til sædvanlig fragt.

9.0 Produktansvar.

9.1 Baden-Jensens ansvar for eventuelle skader på ting forvoldt af det solgte og/eller Baden-Jensens ydelser er begrænset til DKK 1 million. Baden-Jensen er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab,tabt fortjeneste eller andre indirekte tab. Køber skal holde Baden-Jensen skadesløs, i det omfang Baden-Jensen måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand i videre omfang. De nævnte begrænsninger i Baden-Jensens ansvar gælder ikke, såfremt Baden-Jensen har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Version Januar 2010